Mogelijkheden Basis ondersteuning en inzet extra ondersteuning op El Kadisia

El Kadisia heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur en de school heeft de ondersteuning ingericht volgens de standaarden en cyclus van het handelingsgericht werken. Binnen deze zorgcyclus zijn er leerling besprekingen, KB3, ZBO, groepsbesprekingen en  overleg met externen. Tijdens de besprekingen worden er concrete vragen en adviezen geformuleerd en er wordt besproken wat het kind nodig heeft om het kind in zijn functionering op school en in het gezin te ondersteunen.  Wanneer de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de gewenste ontwikkeling niet doormaken, kan worden gekozen voor het aanbieden van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door de school gerealiseerd met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school.

 El Kadisia werkt structureel samen met de onderwijspartners en externe instellingen. Het doel is de leersituatie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gunstig te maken. De school heeft afspraken over hoe de samenwerking moet verlopen, effectieve werkwijzen, bijdrage aan het ontwikkelen van het kind, ondersteunen van de leerkrachten (zoals reflectie, evaluatie, juiste hulp) en van elkaars ervaringen en expertise gebruik maken.

Structurele voorzieningen binnen de school t.b.v. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

(Preventieve) Ambulante begeleider door een van de clusters, Begeleiding voor leerlingen met leerachterstanden door  BAP’er, Training door verschillende instanties, OKA, ZBO, Vaardigheidstrainingen, schrijftrainingen, Arrangementen (rekenen, begaafde lln, diabetes begeleid door Joselyn, leesarrangement en gedrag).

De school kent de volgende ketenpartners: Logopedie, Schoolarts, Leerplichtambtenaar, Ouder- en Kind adviseur, Genetics voor leerlingbegeleiding en het SBO voor begeleiding en advies van kinderen met specifieke behoeften.  SWV PO, Lokaal PO, Lokale overheid/gemeente Jeugdbescherming JBRA (Veilig Thuis, Samen Doen), Audiologisch Centrum Kentalis, IPABO (Spelon), Schoolbegeleidingsdienst ABC , GGD/Jeugdgezondheidsdienst, Wijknetwerk,  Kabouter Huis, OBA, Ergotherapeut, kindertherapeut.