Medezeggenschapsraad

(Deel)medezeggenschapsraad

De deelmedezeggenschapsraad (DMR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het team, de schoolleiding en het bestuur over alle zaken die met de school te maken hebben. Het bestuur vraagt in een aantal gevallen de Deelmedezeggenschapsraad om instemming over een besluit dat genomen gaat worden. De DMR wordt door het schoolbestuur en de schoolleiding continue vooraf geïnformeerd over aangelegenheden die de school aangaan. De DMR vergadert regelmatig (ongeveer 6 keer per schooljaar) in haar volledige samenstelling.

De raad bestaat uit een oudergeleding (twee ouders, gekozen door de ouders) en een personeelsgeleding (twee personeelsleden, gekozen door het personeel). Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Deelmedezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de DMR aankaarten via mr.elkadisia@elamalscholen.nl.

Twee leden van de DMR (1 ouder en 1 leerkracht) hebben zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Van iedere school binnen de stichting El Amal zijn er vertegenwoordigers in de GMR. Hier worden vooral school-overstijgende zaken besproken. De GMR is bereikbaar via gmr@elamalscholen.nl.